Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

sliwka
1565 6c3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sliwka

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sliwka
6758 eed7 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
sliwka

October 19 2017

sliwka
6694 1531
Tags: śmieszne
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viagitana gitana

October 18 2017

sliwka
8191 6d19 500
Tags: śmieszne
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagitana gitana
sliwka
2977 614b 500
Tags: śmieszne
Reposted fromnanago nanago viagitana gitana

October 12 2017

sliwka
1925 34a4
Tags: lumpy
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitana gitana
8263 d22e 500
Tags: koty
Reposted frommuhuhu muhuhu viagitana gitana

July 15 2017

2466 d4af 500
Tags: koty
Reposted fromkeenmarines keenmarines vialubisztosuko lubisztosuko

June 28 2017

sliwka
7110 3fec 500
Tags: śmieszne
Reposted frombambii bambii viakjuik kjuik
sliwka
8580 c486 500
Tags: śmieszne
Reposted fromkaiee kaiee viakjuik kjuik
sliwka
WATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond RumorsWATCH: Charlie Hunnam On James Bond Rumors
Tags: śmieszne kino
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viakjuik kjuik
sliwka
2473 6017 500
Tags: śmieszne
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viakjuik kjuik

June 01 2017

9395 9911 500
Tags: koty
Reposted fromfagshionista fagshionista viainvisibile invisibile
sliwka
8317 8081
Tags: śmieszne moje
Reposted frombomdia bomdia vianatej natej
sliwka

May 30 2017

sliwka
4516 b9a1 500
Tags: śmieszne
Reposted fromkaiee kaiee viagitana gitana
sliwka
Tags: śmieszne
Reposted fromteijakool teijakool viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl