Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

sliwka
1565 6c3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sliwka

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sliwka
6758 eed7 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
sliwka

October 19 2017

sliwka
6694 1531
Tags: śmieszne
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viagitana gitana

October 18 2017

sliwka
8191 6d19 500
Tags: śmieszne
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagitana gitana
sliwka
2977 614b 500
Tags: śmieszne
Reposted fromnanago nanago viagitana gitana

October 12 2017

sliwka
1925 34a4
Tags: lumpy
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitana gitana
8263 d22e 500
Tags: koty
Reposted frommuhuhu muhuhu viagitana gitana

October 21 2017

sliwka
1565 6c3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sliwka

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sliwka
6758 eed7 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
sliwka

October 19 2017

sliwka
6694 1531
Tags: śmieszne
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viagitana gitana

October 18 2017

sliwka
8191 6d19 500
Tags: śmieszne
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagitana gitana
sliwka
2977 614b 500
Tags: śmieszne
Reposted fromnanago nanago viagitana gitana

October 12 2017

sliwka
1925 34a4
Tags: lumpy
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitana gitana

October 19 2017

sliwka
6694 1531
Tags: śmieszne
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viagitana gitana

October 18 2017

sliwka
8191 6d19 500
Tags: śmieszne
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagitana gitana
sliwka
2977 614b 500
Tags: śmieszne
Reposted fromnanago nanago viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl